Sök utvärdering

Sök på ord i titel, ämne, brödtext eller dokument.

Filtrera och sortera sökresultatet

Sökresultat

Nedan visas alla utvärderingar. Din sökning gav 52 resultat.

Fördel barn!

Satsningen Fördel barn syftade till att erbjuda projektstöd för nyskapande verksamheter som vill främja och stärka barns rättigheter, uppmuntra barnets egna motivation till utveckling samt trygga barnets vardag i enlighet med Barnkonventionen.


Arvsfondens satsning Egen Kraft!

Satsningens syfte är att förbättra levnadsvillkoren och skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar att påverka samhället och sina livssituationer.


Utvärdering av sociala medier i arvsfondsprojekt

Syftet med studien är att undersöka hur arvsfondsprojekt använder sociala medier som verktyg i sitt arbete och hur de upplever att det digitala har inverkat på de frågor och verksamheter man arbetar med.


Utvärdering av projekt i Stockholms förorter

Många Arvsfondsprojekt pågår runt om i Stockholms förorter. Barn och vuxna utbildas och deltar i fritidsaktiviteter och föreningsliv samtidigt som sociala nätverk etableras.

Utvärdering av projekt i Göteborgs förorter

I Göteborgs förorter pågår en rad olika Arvsfondsprojekt med syfte att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning, barn, unga och deras föräldrar att ta plats och försöka påverka det egna livet, stadsdelen och samhället i stort.

Utvärdering av projekt i Malmö

Studien följer elva projekt i Malmö som alla samverkar i någon form med den offentliga sektorn, för att hitta nya arbetssätt och arbetsformer för att stödja barn och unga i utsatta situationer.


Samverkan mellan ideella organisationer och den offentliga sektorn

Hur ser ideella och offentliga aktörer på samverkan i arvsfondsprojekt? Hur organiseras samverkan på kort och lång sikt och vilka möjligheterna och problemen kan finnas? Studien belyser samverkansrelationerna i 40 arvsfondsprojekt.


Projektet, ledaren och ledarskapet

Det övergripande syftet med den här studien är att kartlägga projektledare i Arvsfondens projekt och deras ledargärning för att öka kunskapen om hur projekten genomförs.


Ökad trivsel, framtidstro och stolthet

Många ideella timmar har lagts ned av människor som tidigare inte varit aktiva i föreningen. Projektet har skapat en positiv stämning där vi visar att saker och ting kan ske även på landsbyggden vilket ingjuter framtidshopp". Citat från en idrottsförening som ingår i studien.


Livsstilshus

Livsstilshus riktar sig mot ungdomar och unga vuxna under 25 år och som är på väg in eller på väg ut ur en kriminell gänglivsstil.


Utvärdering av projekt kring funktionsnedsättning - arbete och sysselsättning

En prioriterad fråga för handikappolitiken har under lång tid varit att öka möjligheterna till ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning. Arbete ses som en nyckelfaktor för att undvika social isolering och utanförskap.


Utvärdering av projekt kring ungas arbete och sysselsättning

Studien handlar om ett fyrtiotal projekt som handlar om att skapa förutsättningar för unga att komma ut i arbete. Arvsfonden under perioden 1996-2012 beviljat drygt 63 miljoner kronor till dessa projekt.


Vi deltar!

Arvsfondens satsning Vi deltar! pågick mellan åren 2009-2012 och följdes av docent Simon Lindgren, ungdomsforskare vid Umeå universitet.


Föräldrastöd

Arvsfonden har under de senast femton åren beviljat drygt 170 miljoner kronor för ett hundratal projekt som handlar om stöd till föräldrar. Projekten vänder sig till en rad olika målgrupper så som ensamma mammor, föräldrar till barn med funktionsnedsättning och familjer där det förekommer våld.


Pojkar och unga män

Under de senaste åren har Arvsfonden fått allt fler ansökningar som riktar sig till pojkar och unga män. Inom området beviljades 44 projekt drygt 66 miljoner kronor mellan åren 1995-2009.


Sociala innovationer och institutionella traditioner – en utvärdering av ungdomsprojekt inriktade mot unga och kriminalitet

Syftet med utvärderingen är att ta tillvara projektens erfarenheter och att belysa frågor kring hur man kan fånga upp unga innan de hamnar i kriminalitet och drogmissbruk samt hur unga kan få hjälp att bryta en kriminell livsstil.


Pengarnas väg från Arvsfonden till genomförandet av beviljade projekt

Utvärderingen ger kunskap om vilka spår Arvsfondens pengar lämnar, vilka de framkomliga vägarna är och vilka hinder som organisationen stöter på när de genomför sitt projekt. Dessutom ger utvärderingen kunskap om vilka förutsättningar som gäller idag för de frivilliga organisationernas arbete.


Psykisk ohälsa

Utvärderingen omfattar 117 projekt som under perioden 1994–2008 beviljats medel från Arvsfonden. Projekten omfattar en rad olika ämnesområden så som arbete, boende, fritid och inflytande.


Mäns våld mot kvinnor och barn

Mäns våld mot kvinnor och barn är ett omfattande problem som berör hela samhället, såväl kvinnor som män. Ytterst är det en fråga om jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter som gäller för alla.


Sidor